logo    SHA     


UPOZORNENIE

Vážení hipoterpeuti,

posielame Vám upozornenie z Ministerstva Vnútra SR, v prípade že máte občianske združenia.

Kolektív SHA

UPOZORNENIE:

Účinnosťou zákona č. 346/2018 Z. z. od 01.01.2019 sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Podľa §20a ods. 1:

„Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sú povinné ministerstvu písomne zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.“

 K oznámeniu je potrebné doložiť aj dokumenty, ktoré osvedčujú predmetné skutočnosti (napr. originál zápisnice zo zasadnutia príslušného orgánu združenia, resp. výpisu z uznesenia a podobne).

 Účinnosťou zákona č. 346/2018 Z. z. od 01.01.2019  sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov  a podľa § 6 ods. 2 návrh na registráciu musí okrem členov prípravného výboru obsahovať aj údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo.

 

ZTU2MzdjO