logo    SHA     

» Stanovy
STANOVY

 

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

Čl. I - Názov a sídlo

1.1 Názov občianskeho združenie

Slovenská hipoterapeutická asociácia, v skratke SHA

1.2 Sídlo občianskeho združenia

Pernek 372, 90053 Pernek

 

Čl. II - Cieľ a charakteristika SHA

2.1. Charakteristika SHA

SHA je neziskovou, nezávislou, nepolitickou organizáciou, dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, podporujúcich jej ciele. SHA združuje záujemcov o štúdium, výkon a rozvoj hipoterapie, vykonávateľov hipoterapie z radov jednotlivcov aj organizácií, ako aj priaznivcov tejto metódy.

2.2. Ciele SHA:

- rozširovanie hipoterapie ako liečebnej metódy

- sprostredkovanie vzájomných kontaktov a výmeny skúseností jednotlivých zainteresovaných subjektov ( jednotlivcov, centier, spolkov)

- organizovanie odborných stretnutí ( seminárov, kongresov, sympózií, školení)

- vyškolenie špecialistov v oblasti hipoterapie

- mimoškolská vzdelávacia činnosť

- propagovanie hipoterapie medzi odbornou aj laickou verejnosťou

- prezentovanie slovenskej hipoterapie v zahraničí

- kontaktovanie a spolupráca s organizáciami a spoločnosťami podobného charakteru na Slovensku aj v zahraničí

- spolupráca so Slovenskou jazdeckou federáciou, Spoločnosťou pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu

- ďalšie činnosti súvisiace s rozvojom hipoterapie na Slovensku

- editačná a publikačná činnosť

- chovateľská činnosť zameraná na produkciu koní pre hipoterapiu

- príprava a výcvik koní pre hipoterapiu

- poradenstvo v oblasti hipoterapie

 

Čl. III  - Členstvo v asociácii

3.1 Členstvo

Riadnym členom SHA sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 15 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia a podajú písomnú prihlášku. Podmienkou prijatia je súhlas Rady SHA.

3.2 Zánik členstva

Členstvo zaniká:

     1.Vystúpením. Členstvo zanikne dňom doručenia písomného oznámenia Rade SHA.

     2.Vylúčením. Členstvo zaniká dňom rozhodnutia Rady SHA o vylúčení.

 1. Úmrtím člena resp. zánikom právnickej osoby.
 2. Zánikom SHA.

 

3.3 Práva a povinnosti členov

Práva:

 1. Podieľať sa na činnosti SHA.
 2. Voliť a po dovŕšení 18. roku byť volený do orgánov SHA.
 3. Obracať sa s otázkami, návrhmi, podnetmi a sťažnosťami na orgány SHA a byť informovaný o činnosti a výsledkoch rokovaní orgánov SHA

Povinnosti:

 1. Podieľať sa na plnení cieľov združenia.
 2. Dodržiavať stanovy SHA.
 3. Riadne vykonávať funkciu, ktorú prijali.
 4. Nepoškodzovať dobré meno a záujmy SHA.

 

Čl. IV - Orgány SHA

Orgány SHA sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Rada SHA
 3. Predseda Rady SHA

 

4.1 Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SHA a tvoria ho všetci členovia SHA, právnická osoba je zastúpená štatutárnym zástupcom.
 2. Na valné zhromaždenie môžu byť v osobitných prípadoch pozvaní aj nečlenovia.
 3. Valné zhromaždenie zvoláva Rada SHA podľa potreby, najmenej jeden krát za tri roky. Rada SHA zvolá valné zhromaždenie vždy, ak o to požiada viac ako polovica všetkých členov SHA.
 4. Zasadanie valného zhromaždenia vedie predseda alebo ním poverená osoba.
 5. Valné zhromaždenie rozhoduje na základe hlasovania. Rozhodnutie je prijaté, ak pre neho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.
 6. Každý člen má jeden hlas a hlasy všetkých členov sú rovné.
 7. Hlasovanie je spravidla verejné. Tajné je, ak ho žiada nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 8. Valné zhromaždenie:
 9. a) volí a odvoláva predsedu Rady SHA a Radu SHA
 10. b) schvaľuje plán činnosti
 11. c) rozhoduje o zániku SHA
 12. d) dodatočne schvaľuje rozhodnutie Rady o zrušení členstva

 

4.2 Rada SHA

 1. Rada SHA je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť SHA v období medzi zasadaniami valného zhromaždenia. Rada SHA za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Radu SHA tvorí predseda, podpredseda, revízor, hospodár a tajomník.
 3. Členstvo v Rade SHA vzniká voľbou na valnom zhromaždení na základe návrhu niektorého z členov.

    4. Radu SHA zvoláva predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, najmenej jedenkrát ročne.

 1. Rada SHA je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 2. Rada SHA rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 3. Činnosť Rady SHA:

a) koordinácia činnosti SHA

b) rozhodovanie o prijatí za člena SHA

c) zvolávanie a príprava podkladov valného zhromaždenia

d) riadenie činnosti SHA

e) vypracovanie plánu činnosti, správy o činnosti a návrhu rozpočtu, schvaľovanie stanov   

       združenia, resp. zmeny a doplnky

f) schvaľovanie rozpočtu.  Správu o hospodárení predkladá hospodár revízorovi a po jeho schválení

       radou bude oznámená valnému zhromaždeniu.

g) vytváranie odborných sekcií a komisií

 

4.3 Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom SHA je predseda a podpredseda Rady SHA, ktorí zastupujú SHA navonok, ak Rada SHA v jednotlivých prípadoch nestanovila inak. Predseda a podpredseda Rady SHA môžu konať v mene SHA aj samostatne.

 

Čl. V - Zásady hospodárenia

 

 1. SHA hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom.
 2. SHA zodpovedá výhradne svojim majetkom za nesplnenie svojich záväzkov a povinností.
 3. Členovia SHA nezodpovedajú svojim majetkom za prípadný deficit v hospodárení.
 4. Majetok SHA pochádza najmä:

a) z darov a príspevkov právnických a fyzických osôb

b) z príjmov z činností pri napĺňaní cieľov SHA

c) z dotácií a grantov

d) z príjmov a výťažkov vlastných akcií a činností

e) z iných zdrojov

    5.Za hospodárenie SHA zodpovedá Rada SHA, ktorá predkladá správu o hospodárení valnému

    zhromaždeniu.

 

Čl. VI - Zánik SHA

 

 1. SHA zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia a to rozpustením alebo zlúčením s inou organizáciou.
 2. Pri likvidácii SHA sa najprv uhradia všetky záväzky SHA.
 3. V prípade likvidácie rozhoduje valné zhromaždenie o spôsobe majetkového vysporiadania.

 

Čl. VII -  Symboly SHA

 

Symbolom SHA je znak a nápis Slovenská hipoterapeutická asociácia.

 

 

NDNiZjFm