logo    SHA     

» Účinky hipoterapie
Účinky hipoterapie

 

Hipoterapiou dokážeme ovplyvniť velké množsto problémov a hlavne pôsobiť na pacienta komplexne. Spomenieme tie najčastejšie:


Regulácia svalového napätia: rytmický pohyb koňa pôsobí na spastické svaly relaxačne a hypotonické svaly tonizuje. Je však dôležitý rytmus kroku, rýchly krok ovplyvňuje hypotóniu, pomalý, pravidelný krok pôsobí relaxačne a uvoľňuje spasticitu Regulácia svalového tonusu je základný predpoklad na zlepšenie pohybových funkcií a koordinácie. Vďaka konskému pohybu dochádza k stimulácii celého tela a úprava svalového tonusu je komplexnejšia, intenzívnejšia a s dlhodobejším efektom ako pri klasickej fyzioterapii. Okrem kroku koňa však na svalový tonus výrazne pôsobí aj jeho telesná teplota, ktorá je vyššia ako u človeka a tak zaroveň spolu s krokom koňa pôsobí na svaly aj telo, ktoré podporuje ich uvolnenie.

Zlepšenie dýchania : vplyvom pravidelného a rytmického pohybu koňa dochádza k regulácii a ekonomizácii dýchania. Stimuluje sa svalstvo hrudníka, brucha, panvového dna a bránica, ktoré sú dôležité pre správny priebeh dychovej vlny. Pomalý húpavý pohyb koňa v kroku navodzuje u dieťaťa pravidelné dýchanie. Dieťa sediace, alebo ležiace na koni vníma rytmus koňa celým svojim telom a podvedome ho preberá a tak mu prispôsobuje aj svoje dýchanie a pohyby. Striedanie rýchlejšieho a pomalšieho tempa v kroku pri jazdení je vhodné na podporu dýchania. Pri rýchlejšom tempe sa dieťa snaží udržiavať rovnováhu, napína svaly, čo môže viesť k zadržiavaniu dychu následné spomalenie kroku vyvolá uvoľnenie svalového napätia, čím sa dýchanie  prehlbuje.

Zlepšenie reči: Ovplyvnenie rečových funkcií a reči je u detí veľmi dôležité. Reč úzko súvisí so správnou motorikou a pri poškodení motoriky je často poškodená aj reč. Pri hipoterapii dochádza k jej výraznému ovplyvňovaniu a zlepšeniu. U detí s DMO dochádza k jej zlepšeniu vďaka uvoľneniu bránice a prehĺbeniu dýchania. Reč stimulujeme rozprávaním a spievaním na koni, veľmi dobre pôsobí smiech a vnímanie rytmu koňa. Snažíme sa s deťmi viesť spontánnu komunikáciu poprípade ich učiť básničky, hrať sa rečové hry. Po čase dochádza k výraznému uvoľneniu bránice, prehĺbeniu dýchania a následnému zlepšeniu reči.

Tréning rovnováhy: krok koňa si vyžaduje permanentné udržiavanie rovnováhy, ktoré je podmieňované pohybom koňa vpred, rytmickým kmitaním a zmenami tempa kroku koňa. Tým dochádza k neustálej stimulácii pohybového aparátu, súčastne i k intenzívnej stimuláciou rovnovážneho aparátu a tréningu koordinácie.

Koordinácia trupu a sed: pohyb vpred v sediacej pozícii na koni odblokuje patologický

vplyv dolných končatín a navodí optimálnu stimuláciu a koordináciu trupu pričom dochádza

k pohybom trupu ako pri fyziologickej chôdzi človeka. Napriamenie a balancovanie chrbtice

stimuluje aj správne postavenie a pohyb ramenného pletenca a hlavy a dochádza k optimálnemu tréningu koordinácie trupu.

Reedukácia chôdze: krok koňa a pohybové impulzy, ktoré pri ňom vznikajú stimulujú fyziologickú chôdzu človeka, nakoľko krok koňa a chôdza človeka sú si veľmi podobné. Ich blízkosť je podmienená skríženým pohybovým vzorom, ktorým sa obaja pohybujú vpred. Reedukácia chôdze na koni je ešte umocnená možnosťou meniť tempo kroku koňa, čím sa dokážeme prispôsobiť rytmu chôdze človeka.

Reedukácia držania tela: pohybové impulzy sa prenášajú z koňa na pacienta cez sedaciu oblasť a stimulujú cez panvovú oblasť vzpriamené držanie trupu cez napriamenie chrbtice. Zlepšenie držania trupu ovplyvňuje tonizácia autochtónnych svalov chrbtice Fyziologické držanie tela je dôležité aj pre fyziologické fungovanie ramenného pletenca a panvového pletenca a správne dýchanie.

Rytmizácia: opakovanie správneho fyziologického pohybového vzorca v rytme je predpokladom pre nácvik, stabilizáciu a automatizáciu pohybu. Rytmický pohyb koňa vpred, navyše v správnom pohybovom vzorci je pri hipoterapii jedinečný, ničím nenahraditeľný pôsobiaci prvok, ktorý nedokážeme nahradiť žiadnou inou rehabilitačnou metodikou.

Symetria: rytmické striedanie pohybových impulzov koňa doprava a doľava stimuluje symetrické zapájanie svalstva oboch strán tela, čo býva hlavným terapeutickým faktorom, hlavne pri jednostranných neurologických ochoreniach, ale aj v ortopedickej oblasti, hlavne pri skoliózach.

Kĺbna mobilizácia: rytmický pohyb kĺbov, ktorý vyvoláva pravidelný konský krok vedie k mobilizácii a fyziologickej centrácii kĺbov. Tento efekt umocňuje súčastná úprava svalového tonusu a uvoľňovanie skrátených svalov.

Uvedomovanie si vlastného tela: vplyvom pohybu celého tela a permanentnej stimulácii rovnovážnych orgánov zlepšuje aj senzomotorické vnímanie. Dochádza k zlepšeniu uvedomovania si vlastného tela. Fyziologická percepcia a reakcia na zmyslové vnemy – predovšetkým zrakové, sluchové, čuchové a hmatové umocňujú a zlepšujú vnímanie vlastného tela.

K sebapoznávaniu, uvedomovaniu si vlastného tela a následne k ľahšiemu ovládaniu jeho jednotlivých častí využívame rôzne hry zamerané na poznávanie a porovnávanie ľudského tela s telom zvieraťa, v našom prípade koňa, poprípade psa. Dieťa rozoznáva v čom sme rozdielni, čo máme spoločné, učí sa ukazovať jednotlivé časti tela na koni, poprípade časť tela popísať, porovnať rozdiely. Je široké spektrum hier ktoré sú zamerané na poznávanie častí tela a sú možné ich rôzne obmeny. Zároveň dochádza aj k stimulácii zmyslových funkcií.

Poznávaním vlastného tela pri jednotlivých cvikoch sa dieťa učí reálne odhadovať vlastné schopnosti a zručnosti. Zlepšovaním telesnej rovnováhy a schopnosťou vykonávať stále náročnejšie cvičenia činnosti sa zlepšuje aj sebavedomie dieťaťa, čo spätne ovplyvňuje jeho koncentráciu, správanie a vnímanie. Dieťa postupne stráca strach z výšky a nezvyklých polôh, učí sa ako reagovať pri zmenej situácii

Priestorová orientácia – vplyvom zmien tempa, smeru a polohy na koni sa vplyvom neustálej stimulácii rovnováhy, sa zlepšuje aj priestorová orientácia. Pacient sa pohybuje na koni v určitom priestore, je vo vyššej polohe, učí sa v tomto priestore orientovať a uvedomovať si v ňom svoju polohu.

Senzorickej integrácia so súčasným rozvojom mentálnych schopností - Zapojenie všetkých zmyslov pri hipoterapii otvára široké možnosti senzorickej integrácia so súčasným rozvojom mentálnych schopností. Komunikačná schopnosť človeka s koňom má neoceniteľnú hodnotu a účinok. Kôň reaguje na pozdrav, odmenu, pochvalu . Počas jazdy nesie človeka na svojom chrbte, pacient s ním zdieľa každý jeho krok, pohybuje sa v jeho rytme, kôň mu otvára nové pohybové možnosti. Poskytuje mu slobodu a radosť z pohybu, dokáže veci, ktoré pre neho doteraz neboli vôbec možné, čo ho motivuje dosahovať lepšie a stále nové výsledky. Dieťa ju nikdy nevníma ako terapiu, samo sa jej dožaduje, „jazdenie“ mu spôsobuje obrovskú radosť. A v tom spočíva jedinečnosť tejto terapie

Pôsobenie hipoterapie v sociálnej oblasti - pre mnohé deti poskytuje kôň aj náhradu za nedostatočné citové sýtenie zo strany rodiny, blízkych alebo priateľov.

Tým, že dieťa sa naučí nové cviky a činnosti vykonávať samostatne, mení sa aj jeho postavenie v rodine, stáva sa plnohodnotným členom. Rodina sa často terapie aktívne účastní, ako diváci, alebo aj pomocníci a pozorne sledujú pokroky dieťaťa a snažia sa podobne postupovať aj v bežnom živote

Ovplyvnenie osobnosti - hippoterapia má výrazný učinok aj na samotnú osobnosť a psychiku. Pôsobí všeobecne vyrovnávajúco, nadmerné prejavy oslabuje, oslabené podporuje:

ovplyvňuje sebavedomie a sebauvedomovanie- zvyšovanie sebavedomia navodzuje už samotný sed na koni, riadime koňa, u nechodiacich pocitom prežívania „prvej chôdze“. Upravuje sa aj nadmerné sebavedomie, ktoré sa koriguje správaním koňa. Ten obranne reaguje na nevhodné správanie pacienta, čo vedie pacienta k väčšej disciplinovanosti.

úprava emotivity- oslabenú podporujeme, ale nadmernú hranicami dovoleného správania ku koňovi tlmíme.

odburávanie nedôvery, úzkosti a strachu- postupným približovaním k veľkému zvieraťu, prvé dotyky, starostlivosť o koňa, až postupné vysadnutie naň, jeho ovládanie pomáha ovplyvniť aj takéto problémy.

tlmí hyperaktivitu, antipatiu a agresivitu- pomocou koňa, ktorý reaguje svojím obranným správaním, učí pacienta dodržiavať isté pravidlá. K tlmeniu agresivity a antipatií využívame aj spoločné jazdy na koni, keď sa neznášanliví jedinci musia navzájom dotýkať, pomáhať si, aby nespadli.

zlepšuje sa kooperácia a komunikácia- využívame spoločnú jazdu na koni, pacienti sa učia sa pomáhať druhým a prijímať pomoc druhého, navodzujú komunikáciu.

vytváranie pocitu zodpovednosti a užitočnosti- pravidelnou starostlivosťou o koňa vytvárame pocit zodpovednosti, užitočnosti, vzťah k poriadku. Podporujeme daný cieľ, vytváranie nových cieľov, prekonávanie prekážok.

podporuje sa kreativita- pri riešení nových problémov, úloh

podporujú sa intelektové funkcie rozvíjaním pozornosti, koncentrácie a úpravou porúch učenia

rozvoj správneho sebahodnotenia - práca pri koni naučí pacienta, že je potrebné dané činnosti vykonávať s istou intenzitou. Ak je nedostatočná kôň neposlúchne, ak je nadmerná, zareaguje obrannou reakciou.

rozvoj pocitu samostatnosti a kolektívnosti- starostlivosťou o koňa získava pacient pocit samostatnosti. Súčastne je potrebné niektoré práce vykonávať spoločne, čím sa upevňuje pocit kolektívnosti.

 

OGU3MTNkNm