logo    SHA     

» Hiporehabilitácia
Hiporehabilitácia

HiporehabilitaciaHiporehabilitácia

Využíva jedinečné liečebné pôsobenie kroku koňa v rehabilitačnom procese. Zameraná je predovšetkým na ovplyvnenie telesnej stránky človeka. Jej základom je zlepšovanie a udržiavanie pohybových schopností pacienta, na podklade neustáleho sa prispôsobovania pohybu koňa, posilnenie svalstva, zlepšenie chôdze a držania tela. Jej jedinečnosť spočíva v podobnosti pohybu koňa v kroku a chôdzou človeka.

Krok koňa umožňuje handicapovanému jedincovi pohyb vpred a napodobňuje bipedálnu chôdzu, čiže chôdzu zdravého človeka, jeden zo základných, pohybových vzorcov, ovplyvňujúci celú psychomotoriku organizmu.

Blízkosť kroku koňa a človeka je podmienená aj skríženým pohybovým vzorom, ktorým sa obaja pohybujú vpred.

Krokom koňa vzniká asi 110 pohybových impulzov za minútu v 3 rovinách (dopredu-dozadu, hore-dolu a doprava-doľava). Tieto trojdimenzionálne pohybové stimuly sa rytmicky prenášajú na pacienta a vynucujú si jeho neustále motorické odpovede.

Pri hiporehabilitácii dokážeme ovplyvniť velké množsto problémov a hlavne pôsobiť na pacienta komplexne

Základom hiporehabilitácie je dosahovanie tzv. korektného sedu.

Korektný sed je základný požiadavok využívaný tak v jazdeckej oblasti, ako aj pri hipoterapii.

Korektný sed totiž umožní najoptimálnejšie splynutie s pohybom koňa a rozvíjanie

pohybového dialógu medzi koňom a pacientom. V hiporehabilitácii je to základný cieľ, ktorý sa snažíme u pacientov docieliť a od ktorého sa potom odvíja ďalší priebeh hipoterapie.

Prečo je to tak?Pri korektnom sede prechádza ťažnica ťažiska pacienta v oblasti 9 Th stavca a súčastne i ťažiskom koňa ležiacim hneď za kohútikom, na prechode strednej a dolnej tretiny 4. rebra, pod pacientovým. Keď je ťažisko koňa a jazdca v jednej línii, o čo sa snaží nielen jazdec ale i kôň, lebo vtedy je pohyb oboch najekonomickejší a najpríjemnejší, dochádza k najefektívnejšiemu prenášaniu pohybových stimulov z konského chrbta cez sedaciu oblasť pacienta na celé telo a prebieha najoptimálnejší pohybový dialóg jazdec – kôň. To je podmienené volnou pohyblivosťou panvy, L-S prechodu a bedrových kĺbov.

Pohyblivosť panvy rozhoduje o prenose kmitov na trupu pacienta. Na kmitajúcej panve balancuje chrbtica vo vzpriamenom držaní. Napriamenie chrbtice však nesmie byť tuhé a silené, ale v dynamickej stabilite. Hlava zakončuje a vyvažuje túto rovnovážnu aktivitu chrbtice.Končatiny dostávajú pohybovú stimuláciu trupom. Dolné končatiny cez bedrové kĺby, čo spôsobuje ich rytmické pohybovanie sťažujúce rovnováhu trupu. Stimulácia horných končatín sa uskutočňuje cez ramenný pletenec.

Samozrejme v hiporehabilitácii sa využívajú aj iné princípy ako je len dosahovanie korektného sedu. Mnoho pacientov navštevujúcich hiporehabilitáciu sedieť nevie alebo nemôže. V takomo prípade je možnosť asistovaného sedu s terapeutom, alebo sa využíva polohovanie na koni.

Špeciálnou kapitolou je práca s malými deťmi vo veku od 6 mesiacov, kde sa využíva špeciálne stimulačné polohovanie prispôsobné aktuálnemu psychomotorickému vývoju dieťaťa.

YmI3Yjg0