logo    SHA     

» Odborné články
VYUŽITIE HIPOTERAPIE PODĽA VÝVOJA KLINICKÉHO OBRAZU

VYUŽITIE HIPOTERAPIE PODĽA VÝVOJA KLINICKÉHO OBRAZU


(kazuistika)
Anamnéza:
Dominik Š., narodený roku 1991, bol prijatý na denný pobyt v DSS Integra Bratislava ako 18- mesačný s diagnózou. detská
mozgová obrna (DMO)- spastická quadruparéza s prevahou vľavo, mentálna retardácia (MR) stredne ťažkého stupňa,
mikrocefália, ojedinelá sínusová tachykardia, cataracta congenita, nystagmus.
Dieťa je z 3. tehotenstva, pôrod v 26. týždni, je z gravidity geminy A, pôrodná hmotnosť 670g / dĺžka 30 cm. Druhé dvojča
zomrelo krátko po narodení. Dominik bol pre postanoxický syndróm 4 mesiace v inkubátore. Bol dispenzarizovaný v
nedonoseneckej, neurologickej, kardiologickej a očnej ambulancii.
V objektívnom hodnotení do polovice roku 1997 prevládala u Dominika hyperaktivita. Slovná zásoba obmedzená na 5 slov.
Využíval náhradnú formu komunikácie, gestikuláciou, pohybom celého tela a charakteristickými zvukmi. Bol sebaobslužný,
ovládal hygienické návyky.
Habitus astenický, kostra gracilná. Svalový korzet ochabnutý, lopatky odstávajúce, prevládalo kyfotické držanie hrudníka. Pedes planovalgi bilateralis. Bipedálna chôdza o širšej báze s miernym našľapovaním na ľavú špičku. Na končatinách prevládalo zvýšené svalové napätie, viac vľavo. Úroveň motoriky pri prijatí na úrovni 1. trimenónu, neskôr dosiahla 7. lokomočné štádium DMO podľa Vojtu. Ciele rehabilitačného plánu a využívané metodiky od prijatia do polovice roku 1997 vyjadruje.


Na HT chodieval 2 – 3 razy do týždňa. Nosil okuliare. Kontakt s koňom bol spontánny. Vo fáze zahrievania v sede na kráčajúcom koni za krátky čas spracoval a adaptoval sa na stimuly z chrbta koňa. V korektnom sede vydržal krátky čas s aktívnym úchopom za madlá. Nutné bolo časté korigovanie panvy, ale aj ovplyvniteľnej kyfózy. Fázu relaxácie si Dominik zaraďoval sám podľa potreby, a to predklonom na šiju koňa. Čas HT jednotky trval 10 - 20 min. Krok koňa bol na dlhej stene často prerušovaný pre korigovanie a únavu Dominika. Zasadenie Dominika do rytmu pohybu koňa bolo opakovane rýchle.
Po 1/2 r. kontinuálnej HT začal Dominik chodiť. Terapia bola doplnená aj inými rehabilitačnými metódami.
Zmena: V polovici roku1997 sa začali objavovať prvé zmeny v pohybovej aktivite a psychike dieťaťa. Dominik začal obmedzovať samostatnú chôdzu. Častejšie uprednostňoval stereotypné prestupovanie v stoji na mieste s predklonom hlavy, s výrazným kyfotickým držaním hrudníka a častou taktilnou stimuláciou očí prstami. Na dotyk očí druhou osobou však citlivo reagoval.
Odoslaný na očné vyšetrenie, ktoré napriek problematickej spolupráci s pacientom, poukázalo na myopiu gravis a retinopatiu
prematuritas. Doporučené zvýšenie dioptrickej korekcie. V tomto období sme upravili rehabilitačný plán a terapiu. Postupne
nastali aj zmeny v správaní. Koncom roka 1997 musela byť, pre nezvládnuteľnosť jeho psychických reakcií, predčasne ukončená kúpeľná liečba. Bol na nej bez sprievodu známej osoby. Na pobyte v prírode, v polovici roku 1998, upozorňoval na svetlo.
Pohybové aktivity redukoval na hru s futbalovou loptou v preňho bezpečnom priestore, len pri výraznom osvetlení. Dioptrické
okuliare, ktoré dovtedy nosil, zahadzoval. Začala sa objavovať hypotrofia ľavého oka. Podozrenie na výraznú stratu zraku
potvrdili nami doporučované opakované očné vyšetrenia, ktoré poukázali na bilaterálne odlupovanie sietnice. Upravený
rehabilitačný plán preferujúci metódy obmedzujúce negatívne mechanické podnety, nácvik orientačných kompenzačných
mechanizmov a psychoterapiu znázorňuje.

Súčasný stav: V decembri r. 1999 nastala u Dominika úplná strata zraku (retrolentálna fibroplázia V. štádium s prevahou vľavo).
Prejavilo sa to ešte viac v jeho pohybovom prejave a psychike. Uprednostňoval ľah na zemi so stereotypným kolísaním celého
tela do bokov a s častým trením očí. V domácom prostredí bol neistý, keďže rodičia sa presťahovali do nového domu. Pýtal sa
stále do Integry, kde prostredie poznal a cítil sa bezpečnejšie. Neistota a strach z priestoru v tme sa prejavovala aj plačom
a vracaním. Postupne sa však Dominik začal adaptovať na zmenu vnímania okolia.
V upravenom rehabilitačnom procese  sme využili jeho dobrú pamäť na predchádzajúce pohybové aktivity a sebaobslužné úkony. S nácvikom orientácie v priestore u nevidiaceho sme začali hneď po zlepšení celkovej stability a stereotypu chôdze.
Po zvládnutí pochopenia pohybu tela sprevádzajúcej osoby sme začali nácvik orientácie formou predpaličky, ktorou je
u Dominika physioball. Kotúľaním obľúbenej lopty pred sebou rýchlo pochopil, že je preňho predbariérou.


Rehabilitačný plán a terapia v období po úplnej strate zraku:

Cieľ:
reedukácia chôdze, zvyšovanie stability tela, orientácia v priestore u nevidiaceho, psychoterapia (získanie sebadôvery), úprava svalovej dysbalancie, ovplyvnenie reči
Využívané metódy rehabilitácie: Vysvetlivky a výsledky
Prvky Bobathovej techniky cvičenie na physioballe zlepšuje stabilitu tela
Aktívne cvičenia na žinenke posilňujeme oslabené svalové skupiny formou
Dominikovi zrozumiteľnou. Pred stratou zraku
veľmi rád napodobňoval takéto cvičenia
Orofaciálna stimulácia Dominik prijal túto stimuláciu postupne bez
desenzibilizácie. Robíme mu ostatné prvky OFS.
Na ovplyvnenie obratnosti jazyka a následne reči sme
začali aj so stimuláciou v dutine ústnej.
Hydroterapia: hydrokinezioterapia Využívame aj na orientáciu vo vode
Fyzikálna terapia rebox na skrátené flexory pred LTV
Nácvik orientácie u nevidiaceho 1. formou predpaličky – physioballom
2. predpaličkou v tvare slzy vo výške dieťaťa
3. predbariérou v tvare malej lopty v ruke
4. slepecká palica


Hipoterapia

Po ukončení odlupovania sietníc sme v apríli r. 2000 začali s hipoterapiou. Dominik sa veľmi
tešil. Silnú motiváciu využívame hlavne na senzomotorickú stimuláciu a reedukáciu chôdze
V tomto období robí nácvik orientácie tvarovanou paličkou v tvare slzy.

Vývoj rehabilitačného plánu a terapie:
pred stratou zraku v období strácania zraku po úplnej strate zraku

Cieľ:
Vertikalizácia
Edukácia chôdze
Koordinácia pohybu
Úprava svalovej dysbalancie Úprava svalovej dysbalancie
Zlepšenie stability
Stimulácia reči Stimulácia reči
Psychická stabilizácia
Orientácia v priestore


Metodiky rehabilitácie:
Vojtova technika
Bobathova technika Prvky Bobathovej techniky Bobathova technika
cvičenie na physioballe rytmická stabilizácia - hojdanie cvičenie na physioballe
Hipoterapia Animoterapia Hipoterapia
OFS - úplná OFS – desenzibilizácia, reč OFS – okrem desenzibil
Hydroterapia Hydroterapia Hydroterapia
Hydrokinezioterapia perličkový kúpeľ Hydrokinezioterapia,
subaquálna masáž
masáž tela s rastlinným extraktom
Psychoterapia PsychoterapiaKompenzačné orientačné postupy Kompenzačné postupy
Je to preňho zložitejšie, lebo je labilnejšia. Núti ho vnímať prostredie viac aj ostatnými zmyslami (sluch, hmat).

Záver:

Hoci ablácia sietnice nie je našťastie až taká častá diagnóza, treba na ňu myslieť. Osobitne pri obmedzovaní pohybovej
aktivity súvisiacej so zníženou intenzitou svetla, pri stereotypných pohyboch, nadmernej neistote v novom prostredí, šúchaní si
očí a zmenách psychiky.
Pri zmene rehabilitačného plánu by sme chceli poukázať hlavne na HT, ktorá bola veľmi vhodnou metodikou hlavne ako jeden zo spúšťacích mechanizmov bipedálnej chôdze. V období odlupovania sietnice je HT kontraindikovaná pre možné mechanické
otrasy. Namiesto nej sme zaradili do rehabilitačného plánu animoterapiu. Tá dieťa výrazne upokojovala. Po úplnej strate zraku
sme HT opäť zaradili. Okrem vplyvov priamo na pohybový aparát, ovplyvňuje procesy zlepšujúce kvalitu života osôb s ťažkými
poruchami videnia. Podporuje stabilizáciu, senzomotorickú stimuláciu a orientáciu v priestore.


Autori: A. Páleníková, K. Hornáček technická spolupracá I. Páleník
Adresa autora: A. P., FRO FNsP, Ružinovská 6, Bratislava

NWJmZWM