logo    SHA     

» Členstvo

Riadnym členom SHA sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 15 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia a podajú písomnú prihlášku. Podmienkou prijatia je súhlas Rady SHA.

Zánik členstva

Členstvo zaniká:

- vystúpením. Členstvo zanikne dňom doručenia písomného oznámenia Rade SHA

- vylúčením. Členstvo zaniká dňom rozhodnutia Rady SHA o vylúčením

- úmrtím člena resp. zánikom právnickej osoby

- zánikom SHA

Práva a povinnosti členov

Práva:

- podieľať sa na činnosti SHA

- voliť a po dovŕšení 18. roku byť volený do orgánov SHA

- obracať sa s otázkami, návrhmi, podnetmi a sťažnosťami na orgány SHA a byť informovaný o činnosti a výsledkoch rokovaní orgánov SHA

Povinnosti:

- podieľať sa na plnení cieľov združenia

- dodržiavať stanovy SHA

- riadne vykonávať funkciu, ktorú prijali

- nepoškodzovať dobré meno a záujmy SHA

Prihláška:

                   
NWNjZDhj