logo    SHA     

» Priebeh hipoterapie

Aby bola hipoterapia účinná je potrebné navštevovať terapie dlhodobo a pravidelne. Doba odporúčaná odborníkni je ideálne 2-3 krát týždenne minimálne 2 mesiace alebo viac, v závislosti od individuálneho zdravotného stavu klienta.

Jedna individuálna jednotka - terapia - trvá približne 15-30 minút v závislosti do veku a schopností klienta. Malé deti a deti s poruchami sústredenia zo začiatku jazdia kratšie, neskôr sa terapia predlžuje. Intenzívna práca na koni počas 30 minút je pomerne vyčerpávajúca aj pre zdravého človeka.

Po úvodnom zahriatí, uvoľnení - príprave klienta na terapiu sa začne samostatná cielená práca. Zväčša sa dva 10 minútové alebo tri 5 minútové intenzívne bloky sa striedajú s relaxáciou alebo ľahšou formou činnosti. Pri menších deťoch alebo ľahko unaviteľných je rozloženie práce opačné. Terapeut smeruje činnosti v súlade s terapeutickým plánom, ktorý vypracuje podľa problémov jednotlivých klientov a snaží sa postupne dosiahnuť stanovené ciele. Na záver terapie je znovu uvoľňovacia fáza a klient sa pripraví na ukončenie terapie, prípadne odmení koňa prinesenou pochúťkou.

Pri skupinovej terapii v trvaní 45-60 min sa postupuje podobne. Ak sa pri terapii pracuje len s jedným koňom, používajú sa na zahriatie rozličné skupinové cvičenia s koňom, alebo okolo koňa. Deti sa pohybujú okolo koňa a striedavo sa dotýkajú určených častí tela a pod. Intenzívna práca sa delí do dvoch alebo troch blokov s relaxačnými fázami alebo zmenou činnosti. Pri skupinovom jazdení sa terapeut neorientuje terapeutickým plánom každého jednotlivca, ale vedenie hodiny zameria zväčša tematicky, alebo sa sústredí na činnosti riešiace problémovú oblasť danej skupiny. Pri terapiách sa využívajú aj rozličné nástroje a pomôcky – bežne používané (loptičky, šatky, kuželky) aj špeciálne upravené (kartičky, písmenká a pod.). Rozlúčkové alebo uvoľňovacie kolo pripraví deti na ukončenie terapie, rozlúčku s koňom a na fakt, že odchádzajú. Úvodné a záverečné uvoľňovacie fázy je vhodné dôsledne dodržiavať, predíde sa tým mnohým nedorozumeniam najmä zo strany detí (mentálne postihnutých, malých a pod.).

ZGZhNzJ