logo    SHA     

» Odborné články
KOMPLEXNÝ VPLYV HIPPOTHERAPIE NA POHYBOVÉ STEREOTYPY


U 5 ročného dieťaťa po pooperačných riešeniach pes varus l. sin congenita , bez poruchy v oblasti CNS, sa skúmal vplyv
hipoterapie na pohybový stereotyp upažovania podľa Jandu.Vychádzalo sa z predpokladu komplexného vplyvu hipoterapie na
úpravu pohybových streotypov u človeka ,najmä na pohybový stereotyp chôdze .Nakoľko sledovať a analyzovať pohybový
stereotyp chôdze je náročné , autorka sa rozhodla pre hodnotenie jednoduchého pohybového stereotypu upažovania Jandu /. Po 9procedúrach hipoterapie sa zaznamenalo zlepšenie prevedenia sledovaného pohybu obojstranne. Pretrváva porucha v diagonále k poškodenej dolnej končatiny.


Pohybový stereotyp je spôsob prevedenia každého jednotlivého pohybu jedinca v priestore a v gravitačnom poli zeme. Má svoje zákonitosti dané fylogenetickým a ontogenetickým vývojom . Rozlišujeme PM 1.radu a 2. radu.


PM 1. radu má anatomicko –morfologický podklad určený fylogenézou.
Je rovnaký pre každého človeka.

PM 2. radu sa moduluje vo vnútri 1. radu .
Má špecifické genetické prvky jedinca a je formovaný funkciou nervosvalového aparátu.Je individuálny pre každého jedinca.
Svalové skupiny,ktoré sa PM zúčastnia sa aktivujú.Je dôležitý začiatok aktivácie jednotlivých svalov a ich časová následnosť.
/Sequence/Zaujíma nás predovšetkým funkcia svalov a ich súhra /spolupráca /Správne prevedený PM je
najekonomickejší,najplynulejší, najelegantnejší. Koordinátor pohybu je CNS.Riadi a kontrojuje pohyb v súlade s informáciami s periférie.


Profesor Janda navrhol a spracoval 6-7 PM pre diagnostické potreby.
Ich vyšetrenie je diagnostickou technikou a indikačným postupom v rehabilitácii.
Sú to.:
- PM zanoženia /extenzie až hyperextenzie v BK/ tento PM je dôležitý pre krok a chôdzu.
- PM unoženia /abdukcie v BK / Je dôležitý pre laterálnu stabilitu pánve.
- PM posadzovania z ľahu / vzťah medzi brušnými svalmi mm.iliopsoasmi
- PM prevedenia kliku/ pohyb spätne dolu,sledujeme lopatkové svaly
- PM upaženia / abdukcie v plecovom kľbe/
- PM predklonu /flexie/ hlavy v ľahu na chrbte/ vzťah medzi m.SCM a hlbokými flexormi šije
- PM dýchania
Vo svojej práci sme sa rozhodli pre vyšetrovanie PM abdukcie v plecovom kľbe. Pokladáme ho za najjednoduchší pre pacienta.
Vizuálne je prístupnejší na prezentáciu než ostatné PM.
Pri abdukcii v plecovom kľbe sa sleduje práca svalov.:
1. /m.deltoideus-acromiálna časť + m.supraspinatus ipsilaterálne tieto svaly majú začať pracovať ako prvé,neskôr sa pridajú
2. m.levator scapulae a m.trapez –horná časť súčasne kontralaterálne a ipsilaterálne.
Až neskôr majú nastúpiť svaly
3. m.quadratus lumborum kontralaterálne / stabilizačné svaly trupu/,
4. mm.peronei a lýtkové svaly kontralaterálne /pri vyšetrovaní v stoji/
5. medzilopatkové svaly /dolné fixatory lopatky-mm.rhomboidei, m.trapez , dolné dve tretiny a m.serratus anterior /
Znamená to ,že pri správnom prevedení upažujeme vystretú HK vo frontálnej rovine
- bez dvíhania a predsúvania pleca ,
- bez úklonu trupu na opačnú stranu /kontralatrálne/ a
- bez úklonu hlavy na stranu / ipsilaterálne/ upažovanej HK.
Nesprávne prevedenie je zapríčinené zmenenou aktiváciou kontrakcií horeuvedených/týchto/ svalov v čase.
Rôzna môže byť i sila prevedenia kontrakcií.
Pri nesprávnom prevedení môžu začať pracovať ako prvé svaly zo skupiny 2.
Znamená to ,že najprv pri pohybe zdvihneme pleco a až potom hornú končatinu dvíhame do upaženia.
Ešte horšie je ak začne ako prvá pracovať skupina svalov č.3.
Pred upažením hornej končatiny sa vtedy najprv ukloníme na opačnú stranu.
Poruchy v PM nachádzame najčastejšie pri ochoreniach plecového kľbu.
Sú prítomné i pri neurologických ochoreniach. Stretávame sa s nimi aj pri poruchách v oblasti dolných končatín. Napríklad pri
vrodených deformáciach nôžok.Samozrejme tu dominuje predovšetkým narušený stereotyp chôdze.
Porucha v jednej oblasti motoriky sa reťazovite odráža i v iných vzorcoch pohybov. Naruší sa celková pohybová harmonizácia
pohybov. O metóde hipoterapie sa deklaruje ,že normalizuje rôzne funkcie organizmu
Medzi inými i pohybové stereotypy.


Kazuistika.:
Maruška.: St.p. pes varus l.sin po 2 operačných riešeniach a po opakovaných sadrových immobilizáciach
Absolvovala 9 procedúr 2x týždenne , mesiac po ukončení štandartnej rehabilitačnej liečby. / fyzikálne procedúry,parafín,masáže ,LTV /.
V čase prevádzania hipoterapie neabsolvovala súčasne žiadne iné procedúry V čase liečby a sledovania má 5 rokov .

Výsledky sledovania.:
Pohybový streotyp upažovania v plecovom kľbe.
Pred procedúrami vľavá horná končatina /na tejto strane je operovaná DK/ nesprávne s ľahkým úklonom, vpravo ešte
nesprávnejšie prevedenie ako vľavo
Po procedúrach vľavo úprava vpravo porucha pretrváva , i keď menšia
/Porucha v diagonále , a vzájomný vplyv stereotypu chôdze a stereotypu upažovania/

Ostatné sledované parametre .:
- stoj na 1 DK obojstranná porucha viac ipsilaterálne sa po procedúrach zlepší bilaterálne
- poskok na 1 DK pred procedúrami na operovanej neposkočí , na pravej poskočí ,po procedúrach poskočí obojstranne
- objem lýtka pred procedúrami operovaná 20 cm ,vpravo 23 cm – rozdiel 2 cm po procedúrach operovaná 21 cm, vpravo 23
cm – rozdiel 1 cm /Neoperovaná DK objem lýtka nezmenila !!!!/
- aktívna hybnosť v ATC /meranie STFR/ pred procedúrami operovaná S 0-0-30/R 5-0-30 , pravá S 10-0-50/R 15-0-30 po
procedúrach operovaná 0-0-40/ 10-0-30 , pravá bez zmeny /evidované zlepšenie do plantárnej flexii a do everzie/
- svalová sila chrbtových svalov pred procedúrami 3 st. , po procedúrach 4 st.
- sed na koni v klude korektný sed zvládla na prvý pokus
- sed na koni v kroku korektný sed zvládla veľmi rýchlo na prvých procedúrach


Pri popôrodných poškodeniach periférneho pohybového systému predpokladáme neporušenosť databázy geneticky a vývojovo
/fylogenézou a ontogenézou/ daných pohybových stereotypov v CNS.Tým je síce daná adekvátna ponuka motorických modelov, ale správne prevedenie nie je pre poškodenie možné. Po ortopedických korrekciách sa situácia na periférii mení, a pri facilitácii prirodzených pohybových stereotypov je šanca tieto optimalizovať./hoci vieme , že jazvy predstavujú určité sťaženie facilitačných procesov.
Lepšia prognóza sa črtá pri intrauterinných útlakových malformitách ako pri poškodeniach na základe zmien v génových
informáciach /pôrodom útlak pominie /. Deformity nôžok sa riešia i u detí s ochorením ICP, ale to je v celkom inom teréne
a v iných situáciach. Poškodená CNS neustále tlačí periférne pohybové štruktúry do charakteristických deformít .
D. Hanušovská

MzU3NW