logo    SHA     

» Ako sa stať hipoterapeutom
Kurz hipoterapie - Terapeut

Slovenská hipoterapeutická asociácia organizuje každoročne kurz hipoterapie pre špecializácie hiporehabilitácia a pedagogicko-psychologické jazdenie.

V roku 2022 sme prišli s novou koncepciou kurzu, ktorá bude pokračovať aj v roku 2024 a to nasledovne:

Ak sa chcete stať  hipoterapeutom je potrebné absolvovať:

1. Kurz Hipoterapie, ktorý sa skladá z 2 častí:

Hipoterapia I. - Všeobecná časť 

Prvá čast kurzu hipoterapie sa skladá z teoretickej časti formou e-learningu + test a 48 hodín praxe, ktorá je rozdelená do 2 blokov.

Teória je zameraná na hipoterapiu a hipológiu všeobecne a je spoločná pre všetkých záujemcov o kurz hipoterapie. V teoretickej časti sa dozviete všetko o hipoterapii, aké je jej základné rozdelenie, aké sú rozdiely v jednotlivých formách terapií, pre koho je vhodná, výber koňa, základy bezpečnosti a veľa dalších informácií potrebných k pochopeniu a výkonu hipoterapie.

Prax pozostáva zo 6 dní intenzívnej praktickej výuky rozdelenej do 2 blokov,  kde si budúci terapeuti sami na sebe vyskúšajú, aké je to absolvovať hipoterapiu z pohľadu klienta, ako pracovať s klientom, nasadanie, polohovovanie a všetky potrebné zručnosti k výkonu hipoterapie 

Cena prvého bloku je 950 eur - 250 eur elearning, 350 eur prvý blok praxe - 3 dni (predĺžený víkend) a 350 eur druhý blok praxe 3 dni (predĺžený víkend).

Hipoterapia II.- Špecializovaná časť

Druhá časť kurzu je rozdelená tiež na teóriu a prax, teória je formou e-learningu s testom a 24 hodin praxe so záverečnou skúškou a je už užšie zamerané na konkrétne oblasti hipoterapie a prácu s klientom a je rozdelená podľa zamerania na PPJ alebo HR, čiže absolventi sú rozdelení do 2 skupín podľa zamerania. 

Cena druhého bloku je 500 eur - 150 eur e-laerning, 350 eur 3 dni praxe (predĺžený víkend)

2. Absolvovanie 100 hodín praxe

Prax je potrebné absolvovať pod vedením terapeuta s absolvovaným kurzom hipoterapie v minimálne v dvoch centrách v oblasti, ktorej sa chce ako terapeut venovať. Pri absolvovní praxe sa počítajú terapeutické hodiny (30 min).

Potvrdenie o praxi by malo obsahovať: Meno, priezvisko a dátum narodenia absolventa praxe a dátum v ktorom roku absolvoval kurz, pracovisko kde prax vykonáva, zodpovedná osoba u ktorej prax vykonáva a rok kedy si robila kurz hipoterapie, počet hodín odprobenej praxe, podpis zodpovednej osoby.

Vzor potvrdenia o praxi:prax_potvrd.docx

3. Ukončené vzdelanie  IBA v príslušnej špecializácii, ktorej sa chcete v hipoterapii venovať

zameranie hiporehabilitácia: fyziater, fyzioterapeut

zameranie pedagogicko-psychologické jazdenie: pedagóg, psychológ, špeciálny pedagóg, psychiater, sociálny pracovník

4. Napísanie záverečnej práce

Rozsah a obsah záverečnej práce:

Práca by mala byť rozpracovaná na min. 5 strán vlstného  textu!

1.strana - názov práce, zameranie PPJ/HR, dátum kurzu, meno prezvisko autora

2.strana - čestné prehlásenie, že prácu vypracoval sám s použitím uvedenej literatury a podpis /štruktúra podobne ako pri diplomovej práci/

3.-7. strana -vlastná práca - mala by obsahovať úvod, jadro, záver.

Úvod-  popísať čím sa bude práca zaoberať

Jadro - popis diagnózy dieťaťa, anamnéza, terapeutiký plán -  min. 2 dlhodobé ciele a ku každému 3 krátkodobe ciele

- výber koňa, plemeno, vek, pohlavie, charakter, stručne popísať prečo je daný kôň vhodný

- rozpracovať ciele terapie, náplň terapie ( buď popísať priebeh 10 terapií alebo 1 terapiu detailne

Záver - zhodnotenie dosiahnutých výsledkov či už pozitívnych alebo negatívnych, doporučenie na ďalší terapeutický postup, literatúra uviesť zdroje,

Obr.príloha je dobrovoľná.

Kurz sa ukončuje záverečnou praktickou skúškou a odovzdaním záverečnej práce.

Po absolvovaní všetkých súčastí kurzu a ukončeného vzdelania dostane účastník certifikát od Slovenskej hipoterapeutickej asociácie, ktorý ho oprávňuje vykonávať hipoterapiu.

Minimálny počet účastníkov je 8, maximálny 20.

Kurz nie je možne preplatiť cez úrad práce. ( nejedná sa o rekvalifikačný kurz ale je zaradený do systému ďalšieho vzdelávania)

ODIyNGZm