logo    SHA     

» Ako sa stať hipoterapeutom

Slovenská hipoterapeutická asociácia organizuje každoročne kurz hipoterapie pre špecializácie hiporehabilitácia a pedagogicko-psychologické jazdenie.

Ak sa chcete stať samostatne pracujúcim hipoterapeutom je potrebné absolvovať:

1.Základný kurz hipoterapie Hipoterapia I. Všeobecná časť a Hipoterapia II. Špecializovaná časť

Kurz pozostáva z 2 častí - I časti pod záštitou skvelého hipológa a lekára Mudr. Hollého  je zameraná na hipoterapiu a hipológiu všeobecne a II.časti, ktorá je už užšie zamerané na konkrétne oblasti hipoterapie a prácu s klientom a je rozdelená podľa zamerania na PPJ alebo HR. V doobedňajších hodinách prebieha teoretická výuka a v poobedňajších hodinách je praktická časť.

2.Sebaskúsenosť

Pozostáva z 3 dní intenzívnej praktickej výuky,  kde si budúci terapeuti a asistenti sami na sebe vyskúšajú, aké je to absolvovať hipoterapiu z pohľadu klienta a koná sa vo Štvrtku na Ostrove pod vedením skúsenej terapeutky, trénerky a hipologičky Božky Minkovej-Borgulovej.

3.Absolvovanie 100 hodín praxe

Prax je potrebné absolvovať pod vedením skúseného terapeuta s absolvovaným kurzom hipoterapie v minimálne v dvoch centrách v oblasti, ktorej sa chce ako terapeut venovať. Pri absolvovní praxe sa počítajú terapeutické hodiny (30 min).

Potvrdenie o praxi by malo obsahovať: Meno, priezvisko a dátum narodenia absolventa praxe a dátum v ktorom roku absolvoval kurz, pracovisko kde prax vykonáva, zodpovedná osoba u ktorej prax vykonáva a rok kedy si robila kurz hipoterapie, počet hodín odprobenej praxe, podpis zodpovednej osoby.

Vzor potvrdenia o praxi:prax_potvrd.docx

4. Ukončené vzdelanie v príslušnej špecializácii, ktorej sa chcete v hipoterapii venovať

zameranie hiporehabilitácia: fyziater, fyzioterapeut

zameranie pedagogicko-psychologické jazdenie: pedagóg, psychológ, špeciálny pedagóg, psychiater, sociálny pracovník

 

Kurz sa ukončuje záverečnou teoretickou a praktickou skúškou a odovzdaním záverečnej práce.

Rozsah a obsah záverečnej práce:

Práca by mala byť rozpracovaná na min. 5 strán.

1.strana - názov práce, zameranie PPJ/HR, dátum kurzu, meno prezvisko autora

2.strana - čestné prehlásenie, že prácu vypracoval sám s použitím uvedenej literatury a podpis /štruktúra podobne ako pri diplomovej práci/

3.-5. strana -vlastná práca - mala by obsahovať úvod, jadro, záver.

Úvod-  popísať čím sa bude práca zaoberať

Jadro - popis diagnózy dieťaťa, anamnéza, terapeutiký plán -  min. 2 dlhodobé ciele a ku každému 3 krátkodobe ciele

- výber koňa, plemeno, vek, pohlavie, charakter, stručne popísať prečo je daný kôň vhodný

- rozpracovať ciele terapie, náplň terapie ( buď popísať priebeh 10 terapií alebo 1 terapiu detailne

 

Záver - zhodnotenie dosiahnutých výsledkov či už pozitívnych alebo negatívnych, doporučenie na ďalší terapeutický postup, literatúra

Obr.príloha je dobrovoľná

 

Po absolvovaní všetkých súčastí kurzu a ukončeného vzdelania dostane účastník certifikát od Slovenskej hipoterapeutickej asociácie, ktorý ho oprávňuje vykonávať hipoterapiu

 

OWE1NjR