logo    SHA     

» Ako sa stať hipoterapeutom

Slovenská hipoterapeutická asociácia organizuje každoročne kurz hipoterapie pre špecializácie hiporehabilitácia a pedagogicko-psychologické jazdenie.

Ak sa chcete stať  hipoterapeutom je potrebné absolvovať:

1. Kurz Hipoterapie, ktorý sa skladá z 3 častí:

Hipoterapia I. - Všeobecná časť 

Prvá čast kurzu pod záštitou skvelého hipológa a lekára Mudr. Hollého  je zameraná na hipoterapiu a hipológiu všeobecne a je spoločná pre všetkých záujemcov o kurz hipoterapie. V doobedňajších hodinách prebieha teoretická výuka a v poobedňajších hodinách je praktická časť. Kurz prebieha v júni a trvá 5 dní - 37 hodín

Hipoterapia II - Sebaskúsenosť

Pozostáva z 3 dní intenzívnej praktickej výuky,  kde si budúci terapeuti a asistenti sami na sebe vyskúšajú, aké je to absolvovať hipoterapiu z pohľadu klienta a koná sa vo Štvrtku na Ostrove pod vedením skúsenej terapeutky, trénerky a hipologičky Božky Minkovej-Borgulovej. Sebaskúsenosť prebieha v čase júl-september vo viacerých terminoch, nakoľko sú absolventi rozdelení do viacerých skupín, max. ale 8 ľudí. Trvá 3 dni - 21 hodín

Hipoterapia III.- Špecializovaná časť

Posledná časť kurzu prebieha v októbri a je už užšie zamerané na konkrétne oblasti hipoterapie a prácu s klientom a je rozdelená podľa zamerania na PPJ alebo HR, čiže absolventi sú rozdelení do 2 skupín podľa zamerania. V doobedňajších hodinách prebieha teoretická výuka a v poobedňajších hodinách je praktická časť. Trvá 4 dni - 29 hodín

Cena celého kurzu je 450 eur ( každá časť po 150 eur)

Kurz nie je možne preplatiť cez úrad práce. ( nejedná sa o rekvalifikačný kurz ale je zaradený do systému ďaľšieho vzdelávania)

2. Absolvovanie 100 hodín praxe

Prax je potrebné absolvovať pod vedením terapeuta s absolvovaným kurzom hipoterapie v minimálne v dvoch centrách v oblasti, ktorej sa chce ako terapeut venovať. Pri absolvovní praxe sa počítajú terapeutické hodiny (30 min).

Potvrdenie o praxi by malo obsahovať: Meno, priezvisko a dátum narodenia absolventa praxe a dátum v ktorom roku absolvoval kurz, pracovisko kde prax vykonáva, zodpovedná osoba u ktorej prax vykonáva a rok kedy si robila kurz hipoterapie, počet hodín odprobenej praxe, podpis zodpovednej osoby.

Vzor potvrdenia o praxi:prax_potvrd.docx

3. Ukončené vzdelanie v príslušnej špecializácii, ktorej sa chcete v hipoterapii venovať

zameranie hiporehabilitácia: fyziater, fyzioterapeut

zameranie pedagogicko-psychologické jazdenie: pedagóg, psychológ, špeciálny pedagóg, psychiater, sociálny pracovník

Kurz sa ukončuje záverečnou teoretickou a praktickou skúškou a odovzdaním záverečnej práce.

Rozsah a obsah záverečnej práce:

Práca by mala byť rozpracovaná na min. 5 strán.

1.strana - názov práce, zameranie PPJ/HR, dátum kurzu, meno prezvisko autora

2.strana - čestné prehlásenie, že prácu vypracoval sám s použitím uvedenej literatury a podpis /štruktúra podobne ako pri diplomovej práci/

3.-5. strana -vlastná práca - mala by obsahovať úvod, jadro, záver.

Úvod-  popísať čím sa bude práca zaoberať

Jadro - popis diagnózy dieťaťa, anamnéza, terapeutiký plán -  min. 2 dlhodobé ciele a ku každému 3 krátkodobe ciele

- výber koňa, plemeno, vek, pohlavie, charakter, stručne popísať prečo je daný kôň vhodný

- rozpracovať ciele terapie, náplň terapie ( buď popísať priebeh 10 terapií alebo 1 terapiu detailne

Záver - zhodnotenie dosiahnutých výsledkov či už pozitívnych alebo negatívnych, doporučenie na ďalší terapeutický postup, literatúra

Obr.príloha je dobrovoľná

 

Po absolvovaní všetkých súčastí kurzu a ukončeného vzdelania dostane účastník certifikát od Slovenskej hipoterapeutickej asociácie, ktorý ho oprávňuje vykonávať hipoterapiu.

 

NDA1NDUzMW