logo    SHA     

»

 

Špeciálne olympiády sú celosvetovo organizované športové hry určené predovšetkým pre deti a ľudí s mentálnym postihnutím. Zahŕňajú v sebe viacero športových disciplín ako napr. športová a moderná gymnastika, bocca, cyklistika, volejbal, futbal, atletika, tenis, stolný tenis, plávanie, jazdectvo, vodné športy a pod. Podmienkou účasti na špeciálnych olympiádach, ktoré sa konajú raz za 4 roky je nominácia- výborné umiestnenie na Národnej olympiáde v danom športe, ktorá sa koná každoročne v rovnakých disciplínach.

 

Prvý krát v kategórii jazdectva sa účastnili naši športovci na špeciálnych olympiádach v roku 2003 v Dubline. V roku 2007 sa uskutočnili Špeciálne olympiády v Číne, Šanghaji, znovu aj za účasti našich jazdcov s peknými výsledkami, spoločne získali 2 zlaté, 3 bronzové medialy a jedno štvrté miesto. V roku 2011 sa budú najbližšie špeciálne hry konať v Grécku. Po prvý raz v histórii hier bude v rámci jazdeckých disciplín zaradená ako ukážkový šport aj paravoltíž.

 

Špeciálne olympiády majú v každej účastniacej sa krajine svoju zastrešujúcu organizáciu, ktorá zabezpečuje spoluprácu s medzinárodnou organizáciou špeciálnych olympiád. Na Slovensku je ňou Slovenské hnutie špeciálnych olympiád so sídlom v Bratislave. Jej úlohou je podpora a rozvoj športovej činnosti medzi ľuďmi s mentálnym postihnutím.

 

Jazdecké súťaže v rámci Špeciálnych olympiád

 

V rámci jazdectva na špeciálnych olympiádach sa jazdia viaceré disciplíny. U nás sú najbežnejšie disciplíny sú: anglické jazdenie, trail, štafeta, westernové jazdenie, drezúra, prix Caprilli, Pole Bending, osmička. Pri jednotlivých športových disciplínach sa jazdci podľa svojich obmedzení a schopností delia do nasledovných kategórií: A, BI, BS, CI a CS.Delenie do kategórií znamená:

 

A - jazdec je schopný jazdiť samostatne na koniv kroku, kluse a cvale.

BI -jazdec je schopný jazdiť na koni samostatne v kroku a kluse.

BS - jazdec je schopný jazdiť na koni v kroku a kluse, ale potrebuje vodiča.

CI - jazdec je schopný jazdiť samostatne na koni v kroku.

CS - jazdec je schopný jazdiť na koni v kroku, ale potrebuje vodiča.

 

Pri samostatnom jazdení jazdec ovláda koňa počas preteku sám. Je povolená pomoc trénera, ktorý vhodnou formou vysvetlí pokyny jazdcovi. Pri jazdení s vodičom, koňa s jazdcom neustále sprevádza vodič (koňa má stále pripnutého na vodítku). Vodič pomáha jazdcovi s koňom v situácii, keď ho samostatne nedokáže zvládať. Jeho zásah do činnosti jazdca je minimálny a len v nevyhnutných prípadoch. Na základe žiadosti trénera môžu byť počas pretekov jazdcovi pridelení ďalší jeden alebo dvaja asistenti, ktorí v prípade potreby istia jazdca počas jazdy na koni. Počas preteku môže nastať situácia, že pri jazdcovi s ťažším postihnutím môžu byť aj 4 ľudia naraz (tréner, vodič a 2 pomocníci).

 

Jednotlivé disciplíny nie sú na majstrovských pretekoch otvorené pre všetkých štartujúcich. Nasledovná tabuľka uvádza disciplíny otvorené pre jednotlivé kategórie.

 

 

Kategórie

Disciplíny

CS

CI

BS

BI

A

anglické jazdenie

áno

áno

áno

áno

áno

westernové jazdenie

áno

áno

áno

áno

áno

trail

áno

áno

áno

áno

áno

štafeta

áno

áno

áno

áno

áno

drill team

áno

áno

áno

áno

áno

práca na ruke

nie

áno

nie

áno

áno

drezúra

nie

áno

nie

áno

áno

prix Caprilli

nie

nie

nie

nie

áno

Pole Bending

nie

nie

nie

áno

áno

Barrel Racing

nie

nie

nie

áno

áno

Osmička

nie

nie

nie

áno

áno

ost. western disciplíny

nie

nie

nie

áno

áno

 

V rámci kategórií, sa počas pretekov vyčlenia jednotlivé divízie. Do divízií sú jazdci začlenení na základe vstupného testu, ktorí musia absolvovať všetci štartujúci. V jednej divízii sú minimálne traja a maximálne osem jazdcov. Delenie do divízií je na základe dosiahnutého počtu bodov vo vstupnom teste.

 

Počas pretekov sa jazdec musí správať čestne a vynaložiť maximálne úsilie pri svojom výkone ako pri delení do divízií tak i pri súťaži. Jazdec môže súťažiť v rámci svojej kategórie v ktorej koľvek súťaži. V rámci jedných pretekov môže jazdec absolvovať maximálne tri súťaže. Meniť kategóriu počas pretekov nie je dovolené.

 

Napr. jazdec dokáže pomerne slušne samostatne ovládať koňa v kroku, v kluse vedie koňa po stene samostatne, vysadáva na správnu nohu. Dokáže viesť koňa samostatne v kluse aj na kruhu, ale vedenie je neisté, nedodržiava správny tvar. Ak jazdec vypadne z rytmu pri vysadávaní, kôň prejde do kroku. Jazdec sa tak sústredí na samotný klus a vysadávanie, že často stráca orientáciu v priestore, navyše má zhoršený zrak, tak mu dlhšie trvá, kým sa zorientuje a musí prejsť do kroku. Hoci jazdec na koni dokáže samostatne klusať a na pretekoch by mohol ísť štafetu alebo ľahší trail v kluse, s osmičkou, drezúrou alebo anglickým jazdením by nebol úspešný.

Ak sa prihlási do kategórie BI, môže pretekať len v do jednej súťaži (štafeta). V kategórii BS sa može prihlásiť do 2 súťaží (trail a štafeta). Ak bude prihlásený do kategórii CI má na výber okrem trailu a štafety ešte aj anglické jazdenie a drezúru.

 

 

Jazdci sa delia do divízií (CS, CI, BS, BI, A) na základe toho, ako dokážu vykonať a spracovať akýkoľvek pohyb alebo cvik, ktorý sa počas preteku vyžaduje. Ak jazdec jazdí vo vstupnom teste spôsobom, aby bol zaradený do nižšej divízie, bude zo súťaže vylúčený. Základom pre zaradenie jazdca do divízie je profil jazdca priložený s prihláškou. Profil jazdca musí obsahovať okrem iného:

-lekárske zdôvodnenie, že jazdec nemôže jazdiť v kluse na základe posúdenia zdravotného stavu,

-lekárske zdôvodnenie, že jazdec nemôže jazdiť v cvale na základe posúdenia zdravotného stavu,

-lekárske zdôvodnenie, že jazdec nemôže mať obuté čižmy.

 

Výber koňa

Preteky môže jazdec absolvovať na svojom koni, alebo môže usporiadateľa požiadať o zapožičanie koňa. Vo väčšine prípadov si športovci kone požičiavajú, pretože prevoz na dlhé vzdialenosti je často veľmi nákladný a pre kone mimoriadne zaťažujúci.

 

Výber koňa sa uskutočňuje na mieste pretekov na základe zaslaného profilu jazdca v prihláške. Na základe uvedených faktov koňa prideľuje jazdcovi usporiadateľ. Jazdec skúša koňa spoločne s trénerom počas 30 min, majiteľ koňa býva vo väčšine prípadov prítomný a pomáha pri skúšaní (ozrejmuje ako kôň reaguje, ako možno docieliť rôzne cviky). Jazdec môže vyskúšať prvky anglického jazdenia, trailu alebo nízke skoky (podľa súťaží, do ktorých je prihlásený. Ak kôň nie je vhodný, môže súťažiaci koňa odmietnuť s uvedením dôvodu a požiadať o iného koňa. K predošlému koňovi sa už nemôže vrátiť. V opodstatnených prípadoch môže jazdec koňa ešte raz odmietnuť, tretí kôň je definitívne pridelený.

 

Jazdec musí absolvovať prihlásené súťaže na tom istom koni. Kôň môže súťažiť aj s viacerými jazdcami, ale v iných kategóriách.

 

Vstupný test

 

Vstupný test musí absolvovať každý jazdec a absolvuje ho po výbere koňa. Vstupným test sa vykonáva formou anglického jazdenia. Test je prispôsobený profilu jazdca a kategórii, do ktorej je jazdec zaradený. Vstupný test je zverejnený ešte pred súťažou. Počas vstupného testu jazdcom zadávajú povely rozhodcovia. V prípade potreby, môže tréner jazdcovi povel vysvetliť jemu primeraným spôsobom. Rozhodujúce slovo na tejto úrovni má rozhodca. Jazdcov zadelí do divízií a určí sa im poradie v ktorom budú súťažiť. Takto možno lepšie posúdiť slabý, priemerný alebo dobrý výkon.

 

Vstupný test sa jazdí formou anglického jazdenia a obsahuje napr.:

 

a, Krok, klus a cval v skupine, alebo individuálne - podľa jazdeckej úrovne súťažiacich

b, Prechody

-C: voľný krok, pracovný krok

-B: krok - klus, klus - krok

-A: klus-cval-klus, krok-cval-klus

c, zastavenie 4-6 sekúnd z kroku, klusu alebo cvalu

d, malý kruh o priemere 10m v kroku alebo kluse

e, veľký kruh o priemere 20m v kluse alebo cvale

f, osmička v kroku alebo kluse (oblúky o priemere 6-15m)

g, diagonály v kroku alebo kluse

h, oblúkom zmeniť smer v kroku alebo kluse (poloblúk 6m)

i, vlnovka v ľahkom kluse so zmenou nohy pri vysadávaní (pre jazdcov v kategórii A)

 

ZDZmYjAzOT